نام و نام خانوادگی :فرامرز کشاورزی هدایتی
عنوان: رئیس گروه نوسازی و تحول اداری
 تلفن تماس: 5-3335041(0281)
پست الکترونیکی:rda@jkqazvin.ir
 
شرح وظایف:
 
منطقي نمودن اندازه دستگاه:
مهندسي مجدد ماموريت ها و وظائف دستگاههاي اجرائي به منظور منطقي نمودن اندازه دستگاه و تعيين حدود وظائف اجرائي دولت و مردم براي تحقق اهداف دستگاه .
بررسي اندازه مطلوب و منطقي دستگاه با اعمال سياست واگذاري تصدي هاي اقتصادي ، اجتماعي ، خدماتي و … به بخش غير دولتي .
يافتن راه كارهاي مناسب براي انجام وظائف ، خدمات و ماموريت هاي دستگاه به روش غير دولتي
اجراي مفاد مواد 88 و 90 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براساس روشهاي تعيين شده براي واگذاري تصدي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، خدماتي و رفاهي دستگاههاي اجرائي به بخش غير دولتي ، شهرداريها و دهياريها و نظارت بر اجراي اين مورد و تهيه گزارشات لازم براي ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
تدوين برنامه نيروي انساني دستگاه در چارچوب برنامه جامع نيروي انساني در بخش دولتي .
پيگيري اهداف و برنامه هاي مرتبط با اندازه دولت در زمينه نيروي انساني در برنامه هاي توسعه .
انجام بررسي هاي لازم به منظور بهينه سازي ساختار ، تركيب و توزيع نيروي انساني و ارائه پيشنهادها لازم به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ستاد برنامه ريزي تحول اداري .
انجام بررسي هاي لازم به منظور كارسنجي و برآورد نيروي انساني مورد نياز با همكاري واحد ذيربط و چگونگي تامين آن از داخل دستگاه .
گردآوري و جمع بندي آمار نيروي انساني و اطلاعات اداري و مديريتي و اطلاع رساني در اين زمينه .
اصلاح تشكيلات :
بررسي و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازماني دستگاه و سازمان هاي وابسته در تطبيق با برنامه هاي كلان و ملي ، سياستها ، ضوابط و مقررات مربوط.
ارائه پيشنهاد در خصوص ادغام و انحلال واحدهاي تابعه و وابسته غير ضروري و واحدهاي استاني و شهرستاني .
مطالعه و بررسي مستمر سازمان و وظائف دستگاه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظائف ميان واحدهاي و جلوگيري از تكرار و تداخل وظائف و تعيين تعداد و عناوين پستهاي سازماني مورد نياز و حذف موانع و نارسائي هاي تشكيلاتي .
بررسي و تهيه و تنظيم نمودار تشكيلاتي ، اهداف ، شرح وظائف و سازمان تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه پيشنهادهاي لازم و مراقبت در حسن اجراي تشكيلات مصوب .
بررسي پيشنهادهاي واصله از واحدهاي مختلف دستگاه در خصوص ايجاد و حذف سطوح و پستهاي سازماني و تامين پستهاي سازماني مورد نياز و ارائه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
انجام اصلاحات ساختاري در راستاي تمركز زدائي از اداره امور .
بررسي و اعلام نظر در خصوص قوانين ، آئين نامه ها ، تصويبنامه ها و اساسنامه ها از بعد تشكيلاتي .
زمينه سازي براي توسعه سازمانهاي غير دولتي و تشكلهاي تخصصي و سازمانهاي محلي در راستاي تحقق وظائف دستگاه .
اصلاح فرآيندها و روشهاي انجام كار:
بررسي و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسائي ها و مشكلات مربوط به سيستم ها ، فرآيندها و روشهاي اختصاصي مشترك و عمومي و ارائه راهنمائي و مشاوره و برنامه ريزي براي اصلاح و بهسازي آنها با همكاري واحدهاي ذيربط.
مطالعه، تهيه و تدوين فرم ها، كنترل فرمهاي اداري، مالي، پشتيباني و اختصاصي، كدگذاري، اصلاح و بهنگام سازي آنها.
مطالعه و بررسي به منظور اصلاح روش هاي مشترك و اختصاصي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
تعيين و پيشنهاد اولويتهاي اصلاح روشها ، رويه ها و فرآيندهاي انجام كار دستگاه به شوراي تحول اداري در جهت ارتقاء بهره وري ، كارائي و رضايت ارباب رجوع و كاهش هزينه ها .
مهندسي مجدد ، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روشهاي انجام كار .
تهيه استانداردهاي لازم براي جا و مكان و نحوه استقرار واحدها .
فن آوري اطلاعات:
راهبري‌ نظامها، فرآيندهاو اقدامات‌ مربوط‌ به‌ فن‌آوري‌ (اتوماسيون‌) اداري‌ سازمان ‌ درجهت‌ بهبود و كارآمدي‌ نظامهاي‌ مديريتي‌ (تصميم‌سازي‌ و تصميم‌گيري‌ و...) و افزايش‌ قابليت‌ سازمان‌ درجهت‌ ارائه‌ خدمات‌ گسترده‌، سريع‌ و مطمئن‌ و بي‌وقفه‌ به‌ مراجعان‌ و تعامل‌ شايسته‌تر به‌ مردم‌ و سازمان‌.
بررسی آن دسته از فرایندهای سازمانی (عمومی و اختصاصی) که نیاز به مکانیزه شدن دارند.
ارائه طرح های بررسی شده به اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه جهت تهیه نرم افزارهای پیشنهاد شده.
نظارت بر اجرای نرم افزارهای تهیه شده در جهت کنترل و تطبیق با اهداف از پیش تعیین شده.
توسعه مديريت و امور مديران:
انجام مطالعات لازم به منظور استقرار نظام ها و سبكهاي مديريت نوين براي انجام كارآمد و وظائف اصلي دستگاه .
مطالعه و بررسي مستمر در خصوص نظامهاي مديريتي دستگاه ( تصميم سازي ، تصميم گيري ، نظارت و كنترل ، هماهنگي . … )
بررسي ، مطالعه ، برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه ارتقاء فرهنگ و فن آوري مديريت در دستگاه.
استقرار نظام مديريت كيفيت در دستگاه .
برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي شايسته سالاري در انتخاب مديران و كاركنان.
مطالعه و بررسي به منظور بكارگيري رويكردها و روشهاي نوين مديريت در دستگاه.
مطالعه ، برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي ايجاد توازن ميان فرهنگ، فن آوري و مهارت هاي مديران.
انجام مطالعات ، تنظيم طرح ها و تهيه برنامه هاي مناسب در خصوص حسن مديريت و امور مديران دستگاه در زمينه هاي انتخاب، انتصاب ، ارتقاء ، توسعه ، آموزش ، جبران خدمت و پاداش ها ، ارزيابي و تداوم خدمت آنان.
برنامه ريزي و نظارت بر تعيين شاخصهاي اختصاصي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني دستگاه.
آموزش و بهسازي نيروي انساني :
الف) آموزش :
نياز سنجي آموزش كاركنان و مديران دستگاه
طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نيازهاي تعيين شده
همكاري با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص تهيه برنامه آموزشي رشته هاي شغلي اختصاصي
انجام اقدامات مربوط به اخذ مجوز اجراي دوره ها از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي
ارزشيابي ، اجرا و بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي و انعكاس آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
برنامه ريزي جهت تامين نيازهاي آموزشي كاركنان دستگاه از طريق معرفي كاركنان و مديران به موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي و ساير موسسات آموزشي معتبر
برنامه ريزي جهت جلب مشاركت مراكز و موسسات آموزشي تعيين صلاحيت شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي
انجام اقدامات لازم جهت تهيه شناسنامه آموزشي براي كاركنان دستگاه
ب) بهگزيني :
برنامه ريزي و نظارت بر طراحي و اجراي آزمون هاي تخصصي استخدامي
تجزيه و تحليل آزمونهاي تخصصي استخدامي به منظور تعيين اثر بخشي آنها و ارائه گزارش هاي لازم به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
مديريت اخلاقي و تكريم مردم:
بررسي به منظور تدوين اصول و تهيه نظام اخلاقي حاكم بر اقدامات و ارائه خدمات دستگاه (منشور اخلاقي سازمان) و ترويج و تشريح آن براي كاركنان.
بررسي و پيگيري امور مربوط به تكريم مردم و مراجعين دستگاه و رعايت حقوق شهروندي آنان.
تهيه برنامه و نظر سنجي از ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمات.
تهيه طرحهاي لازم در زمينه تاثير گذاري رفتار و نحوه برخورد كاركنان سازمان با ارباب رجوع بر سرنوشت و حقوق استخدامي آنان.
بهره وري:
شناخت ميزان بهره وري منابع شامل منابع انساني، منابع فيزيكي و منابع مالي و … در سازمان.
بررسي علل پائين بودن بهره وري منابع و آسيب شناسي آن.
ارائه كمك هاي فكري و تخصصي لازم به دستگاه در زمينه درك و اجراي موثر خط مشي ها و سياستهاي دولت در خصوص افزايش سطح بهره وري.
انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور استقرار چرخه مديريت بهره وري ( موضوع تصويب نامه شماره 22910/ت8070 مورخ 2/3/79 هيات محترم وزيران ) در دستگاه ذيربط و ارزيابي مستمر چگونگي و عملكرد چرخه و ارائه راه حل هاي اصلاحي.
تهيه برنامه هاي لازم در خصوص ايجاد، توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري در دستگاه و استفاده و مصرف بهينه و موثر منابع ( انساني، زماني، مالي، فيزيكي، اطلاعاتي و … ) در دستگاه ذيربط.
تلاش درزمينه انتقال تجربيات موثردر زمينه مديريت بهره وري به دستگاه و برخورداري دستگاه از الگوهاي موفق در زمينه ارتقاء سطح بهره وري.
جمع بندي و ارائه گزارشهاي نوبه اي از چگونگي وضعيت بهره وري دستگاه براي انعكاس به مراجع ذيربط.
راهبري تحول سازماني:
برنامه ريزي جامع به منظور ايجاد عزم و باور براي تحول و دگرگوني در ابعاد مديريتي و سازماني دستگاه.
بستر سازي، توانمند سازي و ايجاد فضاي ترغيبي و تبليغي مناسب در سطح كشور براي تحقق عملي امر تحول مرتبط با وظائف دستگاه.
انجام مطالعه و برنامه ريزي جامع به منظور ايجاد عزم ملي، مديريت تشكلهاي راهبري كننده امر تحول سازماني در دستگاه، توسعه و ترويج مفاهيم تحول و انجام فعاليتهاي ستادي وپشتيباني مربوط.
مطالعه، برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز طراحي و برنامه هاي نوسازي و ايجاد تحول سازماني و توسعه و بهره گيري از فن آوري اطلاعات و اداري دستگاه به مراجع ذيربط.
نظارت وپيگيري اجراي مصوبات وبخشنامه هائي كه درراستاي ايجادتحول سازماني به تصويب مراجع ذيربط رسيده وابلاغ گرديده است.

 


تاريخ بروز رساني : شنبه 14/05/91 ساعت 23:27

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :44283
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0