نام و نام خانوادگی :رضا اشتری

عنوان: مدیر امور اداری

 تلفن تماس: 5-3335041(0281)

 پست الکترونیکی:df@jkqazvin.ir
 

شرح وظايف دفترامور مالي

    
اعمال نظارت مالي و انطباق دريافت هاو پرداخت ها با قوانين و مقررات جاري كشور

     نگهداري و تنظيم حسابها مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذيربط

     تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالي و ارسال آن به مراجع ذيربط

    نگهداري حساب اعتبارات براساس قوانين بودجه ساليانه كشور

    حفظ و نگهداري اسناد و دفاتر مالي مطابق ضوابط ديوان محاسبات كشور

    نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

    نگهداري حساب اموال دولتي و نظـارت بر حسـاب امـوال مـذكور و همـچنين نظـارت بر انبـارها

   نگهداري حساب درآمدها و تهيـه و تنظيم گزارشات مربوطه به تفكيك منابع درآمـدي و حسب مورد پي گيري استرداد درآمدها از اداره كل خزانه

    تامين اعتبار حواله هاي صـادره از سـوي مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين

    در اختيـار قـراردادن تنـخواه گـردان پرداخـت به عامـلين مسئـول امـور مالي با تائيد

    مقامات مجاز براي برخي از هزينه ها و پي گيري هاي لازم جهت واريز آن

    تهيه و تنظيم و پرداخت ليست حقوق و مزاياي كاركنان شاغل ، بازنشسته و موظفين

   معرفي عاملين مسئول امور مالي وامناء اموال و نظارت برعملكرد آنان

    همكاري و تشريك مساعي با امور مالي سازمانهاي تابعه و وابسـته به منظـور حسن انجام امور محوله

    افتتاح حسابهاي مورد لزوم جهت انجام امور دريافت و پرداخت وزارتخـانه و حسب مورد انسداد حسابهاي غير ضروري با مجوز اداره كل خزانه

   همكاري با دفتر بودجه و تلفيق برنامه ها به منظور مصرف بودجه ساليانه وزارتخانه


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 23/07/93 ساعت 12:28

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :44285
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0