امور اراضی

            •نکته درباره حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات

http://jkqazvin.ir/shares/rules/arazi/apply.doc

            •قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات

http://jkqazvin.ir/shares/rules/arazi/note.doc

  قوانین مربوط به مباحث مدیریت

آئين نامه ارزيابی عملكرد دستگاه های اجرائی

http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/ArzyabiAmalkard.doc

آئين نامه استخدامی پيمانی

http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/EstekhdamPeymani.doc

آئين نامه استخدامی پيمانی مصوبه

http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/EstekhdamPeymaniMosavab.doc

آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه  با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي

http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/PeshghiriReshveh.doc

•آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه

http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/Nokhbe.doc

برنامه ارتقاء سلامت نظام ادراي و مقابله با فساد

http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/ErteghaSalamat.doc

تحقق دولت الكترونيك

http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/Tahaghogh.doc

تحقق دولت الكترونيك و آموزش كاركنان

http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/AmozeshKarkonan.doc

•طرح استقرار آزمايشي نظام مديريت كيفيت جامع دردستگاههاي اجرايي

 http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/Iso.doc

• نظام ارزشيابی كاركنان

 http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/ArzyabiAmalkard.doc

•نظام جديد آموزش كاركنان

 http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/NewAmozeshKarkonan.doc

نظام نامه مديريت پاسخگوئی به شكايات مردم

 http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/PasokhGoyeeBeShekayat.doc

•واگذاری فعاليت های قابل واگذاری

 http://jkqazvin.ir/shares/rules/modiriati/Faaleyat.doc

 

قوانین کلی امریه سربازان سازندگی

 

 http://jkqazvin.ir/shares/rules/Sarbaz/Amreyeh.doc

امور حقوقی

 

          •آيين‌نامهاجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري

http://jkqazvin.ir/shares/rules/hoghoghi/shoraeehaleekhtelaf.pdf

          •آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و   مراتع کشور

 http://jkqazvin.ir/shares/rules/hoghoghi/jangalhavamarate.pdf

          •دستوالعمل كامل

 http://jkqazvin.ir/shares/rules/hoghoghi/dastorlamalkamel.pdf

          •قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري

 http://jkqazvin.ir/shares/rules/hoghoghi/hefazatvabahrebardari.pdf

          •قانون ديوان عدالت اداري

 http://jkqazvin.ir/shares/rules/hoghoghi/divanedalat.pdf

 


تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 05/05/91 ساعت 16:33

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :695159
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0